ODLAGALIŠTE ‘PESKI’ ĐURĐEVAC

 1. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac sabiru otpad sa cijelog područja grada i odvozi na deponij ” Peski ” Đurđevac. Deponija se nalazi na napuštenom polju gdje se je 1983 godine vršila eksploatacija pijesaka za građevinske svrhe. Površine je 10,3 ha, locirano je na oko 1,5 km zračne udaljenosti od centra grada. Prostor je podijeljen na tri dijela:
  Prostor deponije ( 71200 m²) – tu se vrši istovar smeća i guranje otpada buldožerima. Otpad se zatrpava jalovim pijeskom. Oko deponije je djelomično podignuta zaštitna ograda.
 2. Pošumljena tampon zona ( 26500 m²) – šuma štiti naseljeno mjesto od neugodnog mirisa deponije te smanjuje snagu vjetra i time sprečava odnošenje laganih čestica otpada.
 3. Ulazno izlazna zona ( 5800 m²) – tu se nalazi osoba koja kontrolira rad odlagališta i tu je garaža za potrebne alate i stroj.

Odlagalište je u postupku sanacije koja će početi početkom 2013. god.
Godišnje se odloži cca 2 500 t otpada.

Građevinski i biorazgradivi otpad na odlagalište u Đurđevcu uz naknadu mogu dovoziti sve pravne i fizičke osobe s područja Grada, te uz odobrenje gradonačelnika i s ostalih područja.

Za fizičke osobe Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. će jednom tjedno (subotom) omogućiti besplatan dovoz do 1 m3 zasebno razvrstanog građevinskog i biorazgradivog otpada na deponiju.
Oporabljivi otpad odvoze ovlašteni koncesionari.
Prije istovara otpad se pregledava da nema opasnog otpada i vodi se očevidnik.

ODVOZ OTPADA

Na području Grada Đurđevca obvezatno je korištenje komunalne usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada. Obveznici davanja otpada na odvoz su sve fizičke osobe vlasnici ili korisnici stambenih i drugih objekata i sve pravne osobe na području Gada Đurđevca I Općine Kalinovac.
Komunalni otpad se odvozi iz tipskih posuda ili vreča sa logotipom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac. Posude mogu biti volumena: kante 80 i 120 litara i kontejneri: 660, 1100 i 5000 litara, a vreče volumena 30, 60 i 90 litara. Zelene kante zadužuju fizičke osobe, a crne kante zadužuju pravne osobe. U tipske vreće za otpad odlaže se komunalni otpad koji ne stane u posudu odabranog volumena (uz posude sakupljati će se isključivo tipske vreće za otpad).

 • Sa svakim korisnikom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. zaključuju poseban Ugovor kojim korisnik zadužuje posudu za smeće i kojim se ugovora usluga odvoza smeća.
  Prilikom ugovaranja pravne i fizičke osobe mogu birati veličinu posude za smeće uz slijedeće uvjete:
  pravne osobe ( trgovačka društva, škole, ustanove, obrtnici, zadruge, slobodna zanimanja) ne mogu odabrati posudu manju od 120 L, a čiji je poslovni prostor veći od 150 m2 ne mogu odabrati posudu manju od 240 l
 • pravne osobe koje imaju poslovne prostore u okviru stambenih zgrada imaju mogućnost da komunalni otpad odlažu u zajednički kontejner, a obračun odvoza vrši se prema površini poslovnog prostora
 • višestambene zgrade zadužuju jedan kontejner od 1100 litara na 40 stanara. Za svakih dalje započetih 40 stanara zadužuje se dopunski kontejner od 1100 lit. Ukoliko zgrada ima najviše 5 stanova ne zadužuje se kontejner već tipske kante po pojedinačnom stanu po kriterijima za individualno stanovanje.
 • Individualno stanovanje – fizičke osobe odnosno domaćinstva do dva člana minimalno zadužuju posudu od 80 l, dok ona sa 3 i više člana minimalno zadužuju posudu od 120 L.
 • prema potrebi može se zadužiti maximalno tri kante istog ili različitog volumena.
 • Kontejner od 5000 litara zadužuju pravne osobe koje imaju takvu potrebu. Kontejner od 5000 lit. može biti u vlasništvu pravne osobe, ali se obilježava logotipom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac kako bi bio u sustavu pružanja usluge.
 • Za područja gdje zbog prometnih uvijeta nije moguć pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada do objekta, skupljanje otpada se organizira putem zajedničkih kontejnera koji od korisnika ne smije biti udaljeniji više od 1,5 km.

Sve promjene u pogledu korisničkih podataka, korisnici su dužni prijaviti u roku 15 dana od dana nastanka promjene na Prijavnu kancelariju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac, a započeti sa korištenjem usluge u roku 30 dana od stjecanja nekretnine ili početka korištenja građevine.

Za višestambene zgrade broj članova domaćinstva i površinu poslovnog prostora kao i eventualne promjene dostavlja predstavnik stanara. Ako zgrada nema predstavnika stanara vlasnik stana daje izjavu o broju stanara koju mora potpisati najmanje jedan susjed.

Korsnici su dužni posude i/ili vreće sa otpadom iznjeti na javnu površinu 1-2 metra od ruba kolnika, na dan odvoza prema rasporedu, najkasnije do 7,00 sati. Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u posudi, a poklopac posude mora biti potpuno zatvoren. Masa posude od 80 litara ne smije prelaziti 20 kg, posude od 120 litara ne smije prelaziti 30 kg. Otpad mora biti tako odložen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude. Zabranjeno je dodatno sabijati otpad u posudi.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je: odlagati koristan otpad koji se može reciklirati, tekući i polutekući otpad, žar, lešine životinja, električni otpad, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, otpad iz vrta, otpadni građevinski materijal, opasni otpad, kao i druge zabranjene tvari sukladno Zakonu o otpadu, Odluci o komunalnom redu i ostalim propisima koji reguliraju postupanje s otpadom.

Posude koje nisu ispravno postavljene neće biti ispražnjene, a korisnicima kod kojih se nađe bilo koji od zabranjenih sastojaka u posudi naplatiti će se dodatno sortiranje otpada za svakih započetih 80 litara volumena posude. Korisnici koji nepravilno postupaju sa otpadom biti će prijavljeni komunalnom redaru i inspekciji zaštite okoliša.

RASPORED ODVOZA SMEĆA

PONEDJELJAK: Radnička, A. Šenoe, G. Karlovčana, Basaričekova do INE, Starogradska, S. Radića do I. Đuriševića, I. Đuriševića, Trg sv. Jurja., Ljudevita Gaja, Bregovita, 1. svibnja, A. Radića, M. Krleže, Ulica Mladosti, A. Hebranga, Kudrinke, Mičetinac
UTORAK: Kalinovac, Stiska
SRIJEDA: M.Gupca, Š. Brauna, P. Zrinskog, P. Preradovića, Međašna, Severovačka, Grkinska, Pešćenica, Tratinska, Mare Matočec, Čepelovac, Budrovac, Sirova i Suha Katalena.
ČETVRTAK: Basaričekova od INE do S. Radića, S. Radića, Vinogradska, Kolodvorska, Malinov trg, Ciglena, Istarska, Kralja Tomislava, I. Gundulića, Grkine, Severovci i Sveta Ana.
PETAK: Bana Jelačića, M. P. Miškine, Škurdijeva, Kralja Zvonimira, Bjelovarska, Pavla Radića, Eugena Kumičića, Petra Krešimira IV, Rusanova, Kneza Branimira, Vladimira Nazora, Dr. I. Kranjčeva, A.G. Matoša, I. Mažuranića, Trg Hrvatske Mladosti, I. G. Kovačića, R. Boškovića, Tina Ujevića, Donji Brvci

Ukoliko dan odvoza padne na blagdan ili državni praznik otpad će se odvoziti prvi radni dan nakon praznika.
Naruđbe za odvoz kontejnera 5000 litara zaprimaju se radnim danima od 07-15,00 h na telefon. Kontejneri od 5000 lit. se podižu minimalno jednom mjesečno.

ZELENI OTOCI

To je skup kontejnera za odlaganje otpada za oporabu. Osnovna oprema zelenog otoka su tri kontejnera: za staklo, papir, i PET ambalažu. K njima se mogu dodati kontejneri za MET ambalažu i za baterije.

Električni i elektronički otpad skuplja se odvojeno od glomaznog otpada, a korisnici ga mogu dovesti na reciklažni otok ili naručiti putem besplatnog telefona 0800/444-110. Odvoz i zbrinjavanje elektroničkog otpada se ne naplaćuje korisnicima.

Tablica 4.  Lokacije zelenih otoka su slijedeće:

 

rb                     LOKACIJE KONTEJNERI MOLOK
    papir pet Staklo metal tekstil PAPIR PET BIO MKO
1 A.RADIĆA 7. 1 1 2            
2 A. RADIĆA – NIZ I i II  MOLOK     1     1 1   1
3 A.G. MATOŠA 1 1 1            
4 BANA JELAČIĆA MOLOK DERGEZ     1 1   1 1 1  
5 BASARIČEKOVA 1   1            
6 CIGLENSKA 1 1 1            
7 DONI BRVCI 1   1            
8 G. KARLOVČANA- K. TOMISLAVA 1 1 1            
9 GRKINSKA KOD DOMA PESKI 1 1 1 1          
10 KAIĆEV MOST MOLOK     1     1 1    
11 KOLODVORSKA (GRAMINEA) 1                
12 KUDRINKA-PRIMA 1 1 1            
13 MEĐAŠNA -NIKOLINO 1 1 1            
14 MLINOKLAS 1 1 1            
15 OSNOVNA ŠKOLA  – MOLOK     1     1     1
16 POSLOVNI CENTAR MOLOK     1     1 1 1  
17 PAVLA RADIĆA -cestari 1   1            
18 P. ZRINSKOG -PEŠČENICA 1                
19 RADNIČKA –  GROBLJE 2 1 1 1 1        
20 S.RADIĆA 39 ( staza prema srednjoškolskom) 1 1 1            
21 S. RADIĆA 102 1                
22 STARI GRAD – MOLOK     1         1 1
23 ŠKURDIJEVA 1 1 1            
24 TRG HRVATSKE MLADOSTI 1 1              
25 TINA UJEVIĆA 17. MOLOK       1   1 1   1
26 UGAO S.RADIĆA I VINOGRADSKE 1 1 1            
27. VRTIĆ 1   1            
28. SUHA KATALENA-DRUŠTVENI DOM 1 1 1            
29. SIROVA KATALENA-CENTAR VAGA 1 1 1            
30. BUDROVAC-ZADRUGA 1 1              
31. ČEPELOVAC,PLANINSKA 43-SLOGA 1 1 1            
32. MIČETINAC-BUSNA STANICA 1 1 1            
33. SEVEROVCI-BUSNA STANICA 1 1 1            
34. GRKINE-RASKRIŽJE 1 1              
35. SV.ANA-KOD CRKVE 1 1 1            
Skip to content