Naziv projekta: Nabava komunalnih vozila, KK.06.3.1.18.0116

Naziv korisnika: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 2.405.436,13 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.480.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 10.2.2021.- 10.02.2023.

Opis projekta:

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. ovim projektom planiraju nabaviti dva nova specijalizirana vozila sa pripadajućom nadogradnjom, namijenjenih za prikupljanje i prijevoz odvojeno sakupljenog komunalnog otpada kod korisnika usluge i putem spremnika na javnim površinama.

Analizom trenutne situacije, ali i budućih potreba temeljem poslovnih planova prijavitelja te zbog nabavljenih dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada od strane Grada Đurđevca, zaključeno je da trenutni vozni park prijavitelja ne zadovoljava, niti će moći zadovoljiti potrebe za redovitim, učinkovitim, ali ekološki i ekonomski prihvatljivim prikupljanjem odvojeno sakupljenog otpada. Postojeći vozni park se pretežito sastoji od zastarjelih i neadekvatnih vozila čija učinkovitost korištenja je ograničena njihovom starošću, kapacitetom i fizičkim gabaritima.

Vozila za kojima trenutno postoji najveća potreba i koja će se iz projekta nabaviti su slijedeća: (1) dvokomorno vozilo za prikupljanje i prijevoz otpada zapremine minimalno
15m3 i (2) komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine minimalno 7,5m3. Detaljne specifikacije oba vozila su dane u nacrtu dokumentacije nabave i
dostavljenim ponudama, a trošak nabave će obuhvatiti i trošak obuke djelatnika te trošak prve registracije vozila.

Ciljevi projekta:

Cilj je, provedbom ovog projekta, nabaviti dva nova, energetski i ekonomski učinkovita vozila, koja će odjednom moći sakupljati dvije vrste odvojenog otpada npr. plastiku i papir i koja će omogućiti efikasnije prikupljanje svog odvojeno sakupljenog otpada na području obuhvata projekta.

Kontakt osoba: Martin Šostarec, martin.sostarec@komunalneusluge.hr

https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda  u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.

Skip to content