Dana 19.12.2018. održana je 41. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Verificiranje zapisnika i odluka sa redovnih i telefonskih sjednica Nadzornog odbora ( od 39. – 40. sjednice ) u proteklom periodu – usvojeno
 2. Davanje suglasnosti za Izmjene i dopune Plana poslovanja i plana nabave za 2018. godinu – usvojeno
 3. Razmatranje izvješća voditelja odjela o poslovanju u tekućoj godini i planu poslovanja u 2019. godini – informacija dana
 4. Davanje suglasnosti direktorici Društva za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s novim radnikom – Denis Ivančan – usvojeno
 5. Davanje odobrenja direktorici za potpis ugovora sa Gradom Đurđevcom, za izvođenje radova na uređenju naselja Stiska – usvojeno
 6. Razno

Dana 20.11.2018. održana je 40. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Davanje suglasnosti direktorici Društva za sklapanje Ugovora s OTP-bankom d.d. za kreditiranje suvlasnika zgrada radi obnove zgrada pod upravljanjem Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. – usvojeno
 2. Razmatranje Plana provedbe preporuka Državne revizije sa donošenjem zaključka – informacija dana

Dana 13.11.2018. održana je 39. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Verificiranje zapisnika i odluka sa redovnih, izvanrednih i telefonskih sjednica Nadzornog odbora ( od 31. – 38. sjednice ) u proteklom periodu – usvojeno
 2. Davanje mišljenja na Financijska izvješća Društva i Izvješće o poslovanju za razdoblje 1-9/2018. godine – usvojeno
 3. Razmatranje izvješća o stanju naplate potraživanja od građana i potraživanja za stambenu pričuvu – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti direktorici Društva na sklapanje ugovora za dugoročni investicijski kredit kod poslovne banke za kupnju nekretnina iz predmeta OVR-35/2017 – usvojeno
 5. Davanje suglasnosti direktorici Društva za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s novim radnicima – Marijan Cepetić, Ivan Fuček – usvojeno
 6. Davanje odobrenja direktorici za potpis ugovora sa Dinamik d.o.o. Novo Virje za izvođenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacije Virje – usvojeno
 7. Donošenje odluke o odabiru revizora za financijska izvješća iz 2018. godine – usvojeno
 8. Razno

Dana 22.10.2018. održana je 38. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Davanje suglasnosti direktorici Društva za kupnju – nabavku malog komunalnog traktora zbog hitnih potreba Društva – usvojeno
 2. Razmatranje prijedloga o upućivanju dopisa jedinicama lokalne samouprave koje su vlasnici poslovnog udjela Društva, a koji ne koriste usluge Društva u svezi otkupa njihovog poslovnog udjela – informacija dana

Dana 28.09.2018. održana je 37. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Razmatranje i davanje mišljenja na periodično financijsko izvješće za razdoblje 1-6/2018. godine – usvojeno
 2. Davanje odobrenja na sklopljeni ugovor sa direktoricom Društva za poslove direktora – usvojeno
 3. Davanje suglasnosti direktorici na raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje inženjera građevine – usvojeno
 4. Davanje suglasnosti direktorici za raskid ugovora sa tvrtkama Lovrak j.d.o.o. i Modicus d.o.o. za obnovu krovišta stambenih zgrada – usvojeno
 5. Razmatranje zahtjeva direktorice za davanjem pojedinačnih suglasnosti za tekuće poslovanje Društva – usvojeno
 6. Razno

Dana 21.09.2018. održana je 36. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Davanje mišljenja o kandidatu za direktora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. – usvojeno
 2. Donošenje Odluke o investicijskom ulaganju – sudjelovanju na dražbi za prodaju zgrade u Đurđevcu, Đure Basaričeka 16 – usvojeno
 3. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Đurđevcu, Radnička cesta 63 – usvojeno
 4. Donošenje odluke o sklapanju ugovora s ovlaštenim voditeljem građenja zbog ukazanih organizacijskih potreba – usvojeno
 5. Razmatranje produženja ugovora o radu s radnicima koji rade na određeno vrijeme u Društvu, a kojima ugovor istiće 30.09.2018. godine – usvojeno
 6. Razno

Dana 13.09.2018. održana je 35. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Donošenje Odluke o raskidu Ugovora o zapošljavanju i radu menadžera Zdravka Lenardića – usvojeno
 2. Razno

Dana 12.09.2018. održana je 34. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Očitovanje direktora u postupku kupnje nekretnina u kojima se trenutno obavlja djelatnost trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., a prodaju se na dražbi u stečajnom postupku trgovačkog društva Segrad d.d. Đurđevac u stečaju – informacija dana
 2. Izvješće Skupštini društva povodom očitovanja direktora, a vezano na poslove direktora Društva u postupku kupnje nekretnina u kojima se trenutno obavlja djelatnost trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., a prodaju se na dražbi u stečajnom postupku trgovačkog društva Segrad d.d. Đurđevac u stečaju – informacija dana

Dana 24.05.2018. održana je 33. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Izvješće direktora o poslovanju Društva u razdoblju 01.01.2018.-31.03.2018. godine te davanje mišljenja o financijskim izvješćima za period 1-3/2018. godine – usvojeno
 2. Razmatranje sporazuma s jedinicama lokalne samouprave koje imaju udjela u Društvu o korištenju reciklažnog dvorišta – usvojeno
 3. Razno

Dana 24.04.2018. održana je 32. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Verifikacija Zapisnika i Odluka sa 31. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Razmatranje i davanje mišljenja na Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka) te izvješće direktora o poslovanju u 2017. godini- usvojeno
 3. Donošenje zaključka o mandatu direktora Zdravka Lenardića – usvojeno
 4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća o radu nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja u 2017. godini – usvojeno
 5. Davanje suglasnosti direktoru na zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme – usvojeno
 6. Razno

Dana 22.03.2018. održana je 31. sjednica Nadzornog odbora Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

 1. Verifikacija Zapisnika i Odluka sa 30. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
 2. Obavijest o provedbi nove organizacije i sistematizacije radnih mjesta – informacija dana
 3. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu te Plana nabave za 2018. godinu – usvojeno
 4. Razmatranje strateškog dokumenta „ Strategija razvoja Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 2017-2021.” – usvojeno
 5. Donošenje odluke o dopuni Pravilnika o naplati i otpisu potraživanja – usvojeno
 6. Davanje suglasnosti – odobrenja direktoru na zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s radnicima koji duže vrijeme rade u Društvu – usvojeno
 7. Davanje suglasnosti direktoru na zaključenje ugovora s Obrtom Kograd Pitomača za produžetak plinske mreže u Đurđevcu – usvojeno
 8. Razno
Skip to content