Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/07, 111/07

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine
79/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
Narodne novine
3/17

Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2022 (pdf)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17

GRADSKI AKTI

Odluka o komunalnom redu – pročišćeni tekst (“Službene novine Grada Đurđevca”, 5/14.)

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada – pročišćeni tekst

Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade-zona utjecaja odlagališta

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca

Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade-zona utjecaja odlagališta

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (SN 2/16.)