Law.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 14/2019, 94/13, 73/17

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17,

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/07, 111/07

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15, 103/2018

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine
79/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
Narodne novine
3/17

Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2022 (pdf)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17

GRADSKI AKTI

Odluka o komunalnom redu – pročišćeni tekst (“Službene novine Grada Đurđevca”, 5/14.)

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada – pročišćeni tekst

Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade-zona utjecaja odlagališta

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca

Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade-zona utjecaja odlagališta

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (SN 2/16.)

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Grada Đurđevca  SN 09/18

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Đurđevca SN 01/18

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada SN09/18