Trgovačko društvo Komunalije d.o.o. Đurđevac i trgovačko društvo Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., na temelju Odluke Nadzornog odbora društva Komunalije d.o.o. o prodaji nekretnine u vlasništvu Komunalija d.o.o. broj 3/2 od 30.11.2021. i Odluke Skupštine društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. o prodaji nekretnine u vlasništvu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., broj: 38/3 od 08.12.2021., raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva Komunalije d.o.o.
i trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

1. Putem javnog natječaja prodaju se nekretnine:

a) u vlasništvu trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, upisana u zk.ul.br. 4094 k.o. Đurđevac I i to:
          kčbr. 2592/2 Škurdijeva površine 3970 m2
          Gospodarsko dvorište površine 3970 m2

b) u vlasništvu trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, upisana u zk.ul.br. 3968 k.o. Đurđevac I i to:
          kčbr. 72 Đure Basaričeka površine 3916 m2
          Gospodarsko dvorište površine 2306 m2
          Pomoćna zgrada površine 361 m2
          Pomoćna zgrada površine 19 m2
          Poslovna zgrada, Đurđevac, Đure Basaričeka 16 površine 949 m2
          Nadstrešnica površine 81 m2
          Pomoćna zgrada površine 200 m2.

Nekretnine pod oznakom a) i b) prodaju se isključivo zajedno kao cjelina.
Namjena predmetnih nekretnina sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji je mješovita, pretežito poslovna, oznake M2.

2. Početna cijena za nekretninu pod a) iznosi 596.000,00 kn, a početna cijena za nekretninu pod b) iznosi 2.634.000,00 kn.

3. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena ukupna cijena za
obje parcele zajedno.

4. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

5. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:
– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od ukupne početne cijene za obje nekretnine zajedno, a koja se uplaćuje na žiro-račun trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. IBAN: HR8324020061100642984, model HR00, poziv na broj 372 s naznakom “Jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu Komunalija d.o.o. i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.“,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,
– ponudu novčanog iznosa posebno za parcelu pod oznakom a), posebno za parcelu pod oznakom b) i ukupan iznos ponuđene kupoprodajne cijene za obje parcele zajedno.

6. Sva prava i obveze između kupca i prodavatelja detaljno će se definirati u ugovorima o kupoprodaji.
Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu predmetnih nekretnina.
Ako ponuditelj odustane od ponude ili ako ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od 15 dana od donošenja Odluke o prihvaćanju ponude, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

7. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno na adresu: Komunalije d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva Komunalije d.o.o. i Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.“.

8. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja u „Glasu Podravine i Prigorja“, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Komunalije d.o.o. i Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. zadržavaju pravo poništenja natječaja i nisu obvezni prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na mail: info@komundju.hr i info@komunalneusluge.hr

U Đurđevcu, 09. prosinca 2021.

KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalija d.o.o. i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.
Skip to content