Odlagalište otpada ‘Peski’ u Đurđevcu nalazi se na adresi Petra Zrinskog 69, Đurđevac.

Razvrstano je u Kategoriju – odlagalište za neopasni otpad, Podkategorija 3: Odlagalište anorganskog neopasnog otpada s niskim sadržajem organske/biorazgradive tvari.

Odlagalište otpada koristi se od 1983. godine i ima sve dozvole za rad. Procijenjeno je da je na odlagalištu do sada odloženo cca 62 000 t otpada dok je procijenjeni ukupni kapacitet odlagališta 120 000 t. Godišnje se odloži cca 3 500 t otpada.

Parcela odlagališta je površine 12 ha, a podijeljena je na tri zone: ulazno-izlaznu zonu , zeleni zaštitni pojas i tijelo odlagališta. Tijelo odlagališta je površine ukupno cca 1,7 ha.

Na odlagalištu se smije zaprimati samo otpad na kojem je napravljeno prethodno razvrstavanje prije odlaganja. Obavezna je kontrola dovezenog otpada na porti odlagališta.

Prema Pravilniku na odlagalište otpada zabranjen je prihvat:

 • tekućeg otpada
 • otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, korozivan, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa
 • bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog, infektivnog i potencijalno infektivnog otpada prema posebnim propisima
 • otpadnih guma
 • animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ukoliko nisu termički obrađeni prema posebnim propisima
 • otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora
 • otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih dijelova koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih vozila
 • otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme sve druge vrste otpada koji ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada na odlagališta prema Dodatku 3. navedenog Pravilnika.
RAD NA ODLAGALIŠTU 

Radnik odgovoran za prihvat otpada provodi kontrolu otpada, pratećih listova i deklaracija te vodi očevidnik i dnevnik s dnevnim podacima o kontroli dovezenog otpada. 

U dnevnik se upisuju sljedeći podaci:

 • podaci o vrsti (komunalni, proizvodni neopasni, izdvojeno prikupljeni otpad), količini i porijeklu (vlasniku) zaprimljenog otpada, 
 • podaci o vozilu: registracija, vrsta vozila i korisni volumen nadgradnje (m3 i tone)

Nakon kontrole i evidentiranja svih podataka, vozilo se upućuje na prostor za privremeno skladištenje ili prostor za odlaganje.

Rad na odlagalištu sastoji se iz sljedećih osnovnih operacija:
 • istresanje otpada na radnu površinu
 • rasprostiranje otpada u slojeve
 • zbijanje otpada
 • povremeno prekrivanje otpada inertnim materijalom
 • prekrivanje popunjene etaže slojem inertnog materijala
SANACIJA ODLAGALIŠTA

Grad Đurđevac pristupio je sanaciji odlagališta temeljem «Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada «Peski».

Do sad je izgrađena ulazno-izlazna zona (porta, vaga, plato za pranje vozila, parkiralište,  prilazni putevi),  protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje otpada površine 5700 m2. 

Uređena nova kazeta  je s uređenim temeljnim brtvenim slojem  na kojoj se predviđa daljnje odlaganje. Brtveni sloj se sastoji od betonitnog tepiha, HDPE folija, geotekstila i drenažnih cijevi. Procjedne vode se skupljaju u vodonepropusni bazen i po potrebi recirkuliraju po tijelu odlagališta. Na plohi za odlaganje otpada ugrađeno je 5 odzračnika. 

U planu je još izgradnja plohe za građevni otpad te obodnog kanala za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda.

Skip to content