Law.

Zakon o  gospodarenju otpadom
Narodne novine 84/21

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 117/17,

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15, 103/2018

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine
79/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
Narodne novine
3/17

Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2022 (pdf)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17 

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom NN 84/2019

GRADSKI AKTI

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca (SN 1/22)

Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca 

Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Durdevca (SN 1-19.)

Odluka o odredivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) na podrucju Grada Durdevca

Odluka o mjerama za sprecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbacenog otpada

Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade-zona utjecaja odlagališta (SN 9/10)

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (SN 2/16.)

Skip to content