Naziv projekta: 

Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana

Đurđevac, KK.06.3.1.15.0010

Naziv korisnika: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 8.885.439,45 kuna

EU sufinanciranje projekta: 3.305.304,76 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 21.09.2023.

Opis projekta:

U sklopu ovog projekta planira se izgradnja postrojenja za obnavljanje otpadnih organskih tvari, odnosno iskorištavanje organskog dijela otpada kompostiranjem. Ova investicija dio je investicije Izgradnje odlagališta komunalnog otpada„Peski“ za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta s reciklažnim centrom te predstavlja treću etapu izgradnje.

Kako bi se proces kompostiranja i obrade komposta mogao odvijati u skladu s pravilima struke, potrebna je izgradnja građevine sa svim pratećim sadržajima i nabava sljedeće opreme nužne za vršenje procesa kompostiranja:

 1. Bio-shredder: stroj na dizelski pogon sa dozirnim kranom za usitnjavanje krupnog zelenog otpada na frakciju pogodnu za obradu i pripremu komposta te miješanje komponenti biorazgradivog otpada. Omogućuje proizvodnju eko komposta te kvalitetnu pripremu biomase iz zelenog otpada (trava / lišće / borovi / granje / drvena masa iz reciklažnih dvorišta, parkova i domaćinstava), starog namještaja te shreddiranje debala i oblica promjera do 120 mm. Stroj je opremljen uređajem za manipulaciju biootpadom – kranom koji omogućava pravilno i kontinuirano doziranje otpadnog drva, granja i ostalog zelenog i bio otpada u prihvatno grotlo shreddera. Dozirani
  materijal (otpadno drvo, granje i ostali bio-otpad) se usitnjava, reže i međusobno miješa u homogenu smjesu ujednačene kvalitete te ga kao izlaznu frakciju priprema za
  tehnološki proces bioraktorskog kompostiranja. Pripremljena izlazna frakcija se putem izlaznog kutnog transportera dozira u kontejner ili na hrpu.
 2. Stroj za prevrtanje hrpa: da bi se osigurali redovni i homogeni uvjeti za raspadanje cijele kompostne hrpe, potrebno je redovno okretanje i navlaživanje biomase. Kao rezultat okretanja i navlaživanja, materijal se olabavljuje te se dopušta prodiranje kisika i osigurava viši stupanj homogenosti i kvalitete komposta. Okretanje se vrši specijalnim strojem za prevrtanje hrpa. Stroj je portalne konstrukcije sa rotirajućim bubnjem u sredini. Bubanj na sebi sadrži noževe postavljene u spiralni oblik. Tim se noževima vrši prevrtanje i rahljenje hrpe, a spiralni oblik osigurava da se formira trapezna brazda kao najprikladniji oblik za obradu bio-razgradive mase. Bubanj ima mogućnost podešavanja visine kako bi se stroj mogao prilagoditi terenu na kojem se vrši okretanje kompostnih hrpa. Stroj je samostalan, pogonjen diesel agregatom te ima ugrađen sustav za dodatno ovlaživanje kompostne hrpe.
 1. Kompost sito: mobilni uređaj za efikasno prosijavanje komposta. Stroj sadrži prihvatnu komoru, a doziranje materijala u sito se vrši pomoću pužnog dozatora unutar komore. Nakon komore, otpad upada u bubanj za prosijavanje. Na bubnju za prosijavanje izvedena je perforacija tehnološkim otvorima pravokutnog oblika kroz koji se prosijava sitna frakcija komposta. Unutar bubnja postavljena je spirala koja po principu pužnog transportera transportira kompost prema izlaznom kraju bubnja. Za dodatno rasipanje komposta, a time i kvalitetnije prosijavanje, po obodu bubnja, između spirale, postavljene su čelične lopatice.
 2. Laboratorijska oprema za procjenu napretka truljenja (termometar za brazde bio mase, oprema za utvrđivanje vlažnosti i stupnja truljenja bio mase te čelični ormar sa hladnjakom za čuvanje bio-aktivenata).
 3. Tehnološka aerobna oprema za tehnološke vode (kapacitet30m3 sa sustavom za aeraciju, miješanje i doziranje sa dovodom sviježe vode i ugrađenim sustavom preljeva
  viška vode).
 4. Laboratorijsko-skladišni kontejner za smještaj laboratorijske opreme i rezervnih dijelova sa regalima za smještaj rezervnih djelova, radnim stolom sa škripom za popravak
  dijelova, osnovnim alatom za održavanje i servisiranje postrojenja te radnim skladišnim ormarom za čuvanje ručnog alata za održavanje.

Uspješnom provedbom planiranog ulaganja izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada minimalnog kapaciteta od 2.000 tona godišnje te planiranog maksimalnog iskorištenog operativnog kapaciteta od 3.000 tona biootpada godišnje, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada uključeni u sustav gospodarenja otpadom RH. S obzirom na izrazito nepovoljno trenutno stanje sa odvojenim prikupljanjem biootpada na području obuhvata, procjenjuje se da će se maksimalni kapacitet postrojenja doseći u četvrtoj punoj godini od završetka projekta, dok će u prvoj punoj godini nakon završetka projekta i ishođenja svih potrebnih dozvola procijenjena količina obrađenog odvojeno prikupljenog biootpada iznositi 2.000,00 tona te će za navedeno smanjiti količina biootpada odloženog na odlagališta.

Ciljevi projekta:

Provedbom projekta ostvarit će se tri ključna pokazatelja, u skladu sa Pozivom za financiranje na koji se projekt prijavljuje:

1) Kruti otpad: Dodatni kapacitet recikliranja otpada – izgradnjom, opremanjem i ishođenjem uporabne dozvole ostvarit će se dodatni kapacitet za recikliranje otpada uključen u sustav gospodarenja otpadom RH od 3.000 tona godišnje

2) Smanjena količina biootpada odloženog na odlagalištu – u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon izmjene postojećeg akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ostvarit će se 2.000,00 tona manje odloženog biootpada na odlagalištu

3) Izgrađeno postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada – izgradit će se jedno novo postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Uspješnom provedbom projekta, prijavitelj će značajno poboljšati i modernizirati svoje kapacitete za obradu biootpada, što će imati brojne pozitivne efekte na daljnji razvoj poslovanja. Uz jasan pozitivan utjecaj na razvoj poslovanja prijavitelja, uspješna provedba projekta će također imati i pozitivan efekt na širu zajednicu, ponajprije kroz omogućavanje još kvalitetnijeg i obuhvatnijeg odvajanja otpada svim korisnicima na području obuhvata projekta, što će dugoročno imati brojne pozitivne učinke na kvalitetu života stanovništva kroz smanjivanje ilegalno odbačenog biootpada, smanjenje odlaganja biootpada u miješani otpad, ali i kroz dugoročno povećanje atraktivnosti lokacije radi jasno razvijene svijesti lokalnog stanovništva o načinu na koji se postupa s otpadom.

Također, uspješnom provedbom svih planiranih aktivnosti projekta, pozitivno će se utjecati i na svijest građana na području obuhvata glede važnosti odvojenog prikupljanja otpada te važnosti recikliranja i ponovne uporabe otpada. Uspješna provedba aktivnosti projekta imat će i pozitivan utjecaj na udruge i lokalne grupacije na području obuhvata projekta jer se kroz omogućavanje odvojenog prikupljanja otpada očekuje pozivan sinergijski efekt na njihove aktivnosti koje će u jednom dijelu zasigurno biti usmjerene i na organizaciju i provođenje projekata povezanih sa odvojenim prikupljanjem otpada, ali i očuvanjem okoliša i prirode na području obuhvata projekta u cjelini.

Kontakt osoba: Martin Šostarec, martin.sostarec@komunalneusluge.hr

https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda  u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.

Skip to content